Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrligi

Aşgabat şäherindäki halkara ýolagçy awtomenzili

Sorag-jogap gullugy:
+993(12) 44-35-35


Internetden orunlary bron etmek boýunça gözükdirme

Siz orunlary bron etmek isleseňiz web saýtyň 'Bronlamak' bölümine giriň hem-de bron etmek üçin degişli maglumatlary giriziň.

1
Eger-de diňe bir tarapa bron etmek isleseňiz 'diňe gidiş' saýlaň, eger-de gidiş we yzyna geliş gatnawa bron etmek isleseňiz 'gidiş we geliş' saýlaň.
2
Ugrajak ýerini we barmaly ýerini giriziň.
3
Ugrajak senesini giriziň. Eger-de 'gidiş we geliş' saýlan bolsaňyz yzyna geliş gatnawyň senesinide giriziň.
4
Bron ediljek orunlaryň sanyny saýlaň we 'Indiki' basyň.
5
Ekranda görkezilen gatnawlaryň sanawyndan gereklisini saýlaň. Eger-de 'gidiş we geliş' saýlan bolsaňyz yzyna geliş gatnawlaryň sanawyndan hem gereklisini saýlaň. Gatnawy saýlamak üçin gatnawyň adynyň öňündäki öýjüge bellik ediň we 'Indiki' basyň.
6
Awtobusdaky oruny saýlap bilersiňiz. Degişli maglumatlary giriziň: Familiýaňyz we adyňyz, resminama belgiňiz, telefon belgiňiz.
7
Ekranda görkezilen gorag belgileri giriziň.
8
'Internetden bron etmegiň düzgünleri' bilen tanyşyň hem-de ylalaşýandygyňyz barada bellik ediň we 'Bron et' basyň.
Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrligi:
Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 126
Tel.: +993(12) 39-03-20
Faks: +993(12) 39-03-20
Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag önümçilik birleşigi:
Aşgabat şäheri, 1930 (Şors) köçesiniň 92-nji jaýy.
Tel.: +993(12) 76-01-48
Faks: +993(12) 76-01-48
E-poçta:
Halkara ýolagçy awtomenzili:
Dolandyryjy bölümi: +993(12) 44-35-30
Sorag-jogap gullugy: +993(12) 44-35-35
Dispetçer gullugy: +993(12) 44-35-31
Myhmanhana: +993(12) 44-35-49